Standpunten

Zoeken

Betaalbaar bouwen in Teylingen

De PvdA Teylingen vindt dat starters een plaats op de woonmarkt verdienen. De overheid heeft een rol bij het openbreken daarvan. De gemeente stelt zich samen met de woningcorporatie op als cofinancier voor starters. En bevordert de bouw van meer woningen die zijn toegesneden op senioren, om zo te zorgen voor dynamiek op de woonmarkt.

Lees verder

Minder bureaucratie in de zorg

De PvdA Teylingen vindt dat verantwoordelijke mensen beter zijn dan overheidsregulering. De mens (cliënt) staat centraal binnen de zorg. Minder regels, meer vrijheid voor de professional. De gemeente bepaalt het doel en niet de route ernaar toe.

Lees verder

Participatie is ‘meedoen’ en niet ‘zoek het zelf maar uit’

De PvdA vindt dat Iedereen actief mee kan doen in de samenleving. Deelnemen maakt mensen gelukkiger, en hoe meer mensen deelnemen hoe beter de samenleving functioneert. Dat is de betekenis van het begrip ‘participatiesamenleving’, en participatie staat niet gelijk aan betaald werk. Participatie bestaat niet uitsluitend uit betaald werk. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid brengt ook eigen keuzevrijheid met zich mee, bijvoorbeeld in geval van een uitkering en opvoedondersteuning.

Lees verder

PvdA: Zeker van een betaalbare woning

De woningmarkt in Teylingen zit compleet op slot. Als u niet 3 keer modaal of meer verdient, wordt het steeds moeilijker een fatsoenlijk huis te kopen of te huren. Er zijn lange wachtlijsten voor sociale huur- en koopwoningen maar de gemeente Teylingen slaagt er jaar na jaar niet in om voldoende sociale huurwoningen te bouwen en dus blijft onze woningmarkt op slot. 30 procent sociale huurwoningen is, als het aan de PvdA Teylingen ligt, geen doelstelling meer maar een vereiste!

Lees verder

PvdA: Zeker van een duurzame toekomst voor Teylingen

Alles wat te maken heeft met milieu, klimaat, groen, ecologie en een leefbare toekomst hier en wereldwijd valt onder duurzaamheid. De PvdA Teylingen wil dit graag concreet maken en heeft hiervoor het plan ‘Teylingen voor 100% duurzaam in 2030’ geïntroduceerd.

Lees verder

PvdA: Zeker van een veilig en leefbaar Teylingen

De PvdA Teylingen gelooft in betere veiligheid door samenwerking tussen politie, gemeente en bewoners. Onze gemeente kent lage criminaliteitscijfers. Ten opzichte van de rest van Nederland, scoren wij beduidend lager.

Lees verder

PvdA: Zeker van een zelfstandig Teylingen

In 2017 is Teylingen ambtelijk gefuseerd met de gemeenten Lisse en Hillegom. Helaas is deze fusie tot op heden niet succesvol. Verder fuseren zou slechts leiden tot een verdere verslechtering van het serviceniveau en u als inwoner schaden. Als het aan de PvdA Teylingen ligt, gaat Teylingen niet verder fuseren.

Lees verder

PvdA: Zeker van financieel gezond beleid

Teylingen is één van de goedkoopste gemeentes van Zuid-Holland. De OZB is in onze gemeente historisch laag. ‘Mooi’ zou je denken, maar dit holt ook de slagkracht van onze gemeente van binnenuit. Zo staan er geen inkomsten tegenover de wellicht grotere zorguitgaven.

Lees verder

PvdA: Zeker van goed ondernemersklimaat

Levendige dorpskernen met een gevarieerd winkelaanbod zijn belangrijk voor de leefbaarheid in Teylingen. Producten die lokaal of regionaal worden geproduceerd en verkocht door lokale ondernemers moeten behouden blijven in onze gemeente. Ook dat is investeren in een duurzame samenleving. De afspraken die de gemeente met de detailhandel heeft gemaakt om dit te garanderen, zijn bij de PvdA Teylingen dan ook heilig. Wij willen samen met de ondernemers investeren in de aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van onze kernen.

Lees verder

PvdA: Zeker van goede zorg op maat

In een rijke gemeente als Teylingen is het ondenkbaar dat er wachtlijsten zijn voor zorg. Kijk naar wat er echt nodig is. Zijn er zorgen over geld of armoede, pak dat eerst aan. Hetzelfde geldt voor de mensen die ondersteuning nodig hebben vanuit de WMO. Nog te vaak wordt vanuit overheden niet meegewerkt aan echt maatwerk en worden zelfs mensen weggestuurd terwijl zij gewoon recht hebben op ondersteuning, Dat kan en moet beter!

Lees verder

Stop de kaalslag op de subsidies voor sport en cultuur

De overheid bevordert sociale cohesie. Door laagdrempelig te zijn, zorg je voor toegankelijkheid. De PvdA vindt dat verenigingen, culturele voorzieningen en maatschappelijke initiatieven goed ondersteund moeten worden.

Lees verder

Teylingen duurzaam in 2030

De PvdA streeft er naar dat Teylingen volledig duurzaam is in 2030. Teylingen moet duurzamer en groener worden. Dat betekent investeren in manieren om duurzame energie op te wekken en energie te besparen. We stimuleren het besparen en opwekken van energie bij onze maatschappelijke partners. Inzetten op duurzaamheid betekent een stimulans voor de lokale economie en de lokale bedrijven die zich op dit terrein gaan specialiseren. De drie P’s (People – Planet – Prosperity) zijn leidend bij beleidsvorming. Het streven is gericht op een economie die gebaseerd is op groene grondstoffen (‘biobased economy’). Initiatieven voor duurzaamheid van burgers en bedrijven worden ondersteund zoals elektrisch rijden.

Lees verder