9 januari 2014

Verkiezingsprogramma gepresenteerd

Presentatie verkiezingsprogramma

 

 

 

 

PvdA Teylingen: Vertrouwen in de kracht van de gemeenschap

De PvdA Teylingen heeft vertrouwen in de kracht van de gemeenschap. Die kracht wil de partij benutten door burgers zoveel als mogelijk te betrekken bij de inrichting en de uitvoering van onze samenleving. Gezamenlijk kunnen we de gemeenschap vorm geven en tegenwicht bieden aan ontwikkelingen die we niet willen. We maken een omslag van ‘ik’ naar ‘wij’.

Dit is het eerste punt uit het nieuwe verkiezingsprogramma van de PvdA Teylingen. Het programma is vastgesteld door de leden van de afdeling en deze week in zijn definitieve vorm officieel overhandigt aan lijsttrekker Elsbeth Koek en de overige fractieleden. De commissie die op verzoek van het bestuur het programma opstelde, heeft zich daarbij laten leiden door het landelijke PvdA-manifest Van Waarde. Het is opgebouwd rondom de vier belangrijke waarden waar de partij voor staat: verbinding, gelijke kansen, goed werk en bestaanszekerheid. Deze uitgangspunten uit het Van Waarde-document zijn door de PvdA Teylingen bewust getoetst bij inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dat is gebeurd tijdens de bedrijfsbezoeken die de PvdA in de afgelopen periode  regelmatig heeft afgelegd en door gesprekken met verenigingen en inwoners. Er kan dus gezegd worden dat dit programma een breed draagvlak kent.

Elk hoofdstuk begint met enkele fundamentele uitgangspunten, waaraan de inwoners van Teylingen de PvdA de komende vier jaar kunnen houden. Deze beginselen zijn in het programma steeds uitgewerkt naar opvattingen over het gemeentelijke beleid, die bij elk punt weer uitmonden in concrete maatregelen en wensen.

De speerpunten voor de komende verkiezingen in maart zijn:

  • Minder bureaucratie in de zorg
  • Participatie is ‘meedoen’ en niet ‘zoek het zelf maar uit’
  • Betaalbaar bouwen in Teylingen
  • Teylingen duurzaam in 2030
  • Stop de kaalslag op de subsidies voor sport en cultuur

Elsbeth Koek toonde zich verheugd met het verkiezingsprogramma. Volgens haar biedt het volop mogelijkheden voor de PvdA Teylingen om zich te manifesteren als een partij die op een aantal beleidsterreinen duidelijk andere keuzes maakt dan de coalitie die nu de gemeente bestuurt. Tegelijk geeft het aan dat de PvdA zeker bereid is mee te gaan doen in het bestuur als het resultaat van de verkiezingen daar aanleiding toe geeft. Het is een modern programma, aldus Koek, zowel wat betreft de inhoud als de vorm. Het bestaat niet uit een (groot) aantal vellen tekst, maar kent een tabelvorm die kort maar krachtig en overzichtelijk inzicht geeft in waar de PvdA voor staat en waar die opvattingen toe moeten leiden.

De verkiezingscampagne van de PvdA gaat binnenkort beginnen met een aantal regionale en lokale bijeenkomsten. Zo is er op 23 januari in ’t Onderdak in Sassenheim een ontmoeting van de PvdA-afdelingen in de Duin- en Bollenstreek. Begin februari wordt in Teylingen een uitgebreid magazine verspreid waarin onder meer de kandidaten zich presenteren en enkele speerpunten uit het programma op een leesbare manier naar voren komen.

Klik op Verkiezingsprogramma PvdA Teylingen voor het gehele programma.