Door Elsbeth Koek op 3 juli 2014

Onze reactie op de kadernota

De vorige week is de Kadernota vastgesteld, de uitgangspunten voor de begroting van de komende jaren. Opnieuw kiest het college ervoor om uit te gaan van geld en niet van de mensen! Hierbij de inbreng van de PvdA:

“Positief bekeken is het een compliment waard: zoveel pagina’s te vullen en zo weinig te zeggen. Voor een coalitie met als motto ‘zorgzaam regisseren, dichtbij bij mensen’ weet het college dat in deze Kadernota niet concreet te maken. Het is een financieel stuk, gericht op het sluitend maken van een begroting zonder te redeneren vanuit de mensen om wie het gaat. Langzaam maar zeker holt dit college de maatschappelijke samenhang uit. Zelfs over een subsidie van 1400 euro voor een radiostation wordt al twee jaar gesproken. De ambtelijke uren zijn ondertussen duurder dan de subsidie zelf. Want het gaat tenslotte om het principe. Vorige week sprak ik een burgemeester van een andere gemeente en wat was dat verfrissend. Niet het principe is daar leidend, maar de mens. Hij noemde het volgende voorbeeld: in zijn gemeente was recent een vluchteling komen wonen. Die had meteen een baan gevonden, maar had daar een rijbewijs voor nodig. Nu schrijft de wet voor dat iemand 180 dagen in een betreffende gemeente moet wonen voordat het rijbewijs verleend kan worden. Als de burgemeester had vastgehouden aan het principe, was de meneer in kwestie zonder baan, zonder reëel perspectief aan de kant gezet. Zij hebben gezocht naar de uitzonderingsmogelijkheden en daar gebruik van gemaakt. De gemeente is er tenslotte voor de inwoners.

Voorzitter, tot onze spijt ademt deze Kadernota niet datzelfde uit. Het gaat niet om de mensen, het gaat om holle algemeenheden en dreiging van tekorten, terwijl we dit jaar opnieuw een miljoen over hadden in de jaarrekening. De komende jaren legt het college de nadruk op economie en de veranderingen in de zorg. Volgens de PvdA een goede keus. Wij weten wel waarom: om mensen aan het werk te krijgen en te houden en ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen. Maar waarom het college het wil? En hoe dan bijvoorbeeld de economie gestimuleerd wordt? Volgens ons niet door een regiovisie, maar door een voorstel dat duurzaam is, werk genereert en ervoor zorgt dat ons MKB regionaal uitgroeit tot koplopers op het gebied van duurzaamheid, zowel bij nieuwbouw als bij bestaande bouw. Vandaar onze motie Teylingen duurzaam in 2030. Mevrouw Keizer, veel sneller dan dit kunnen we geen concrete en ambitieuze plannen op dit terrein bieden en we gaan er dan ook vanuit dat u onze motie ondersteund. De woningmarkt Het college stelt voor iets te gaan doen aan scheefwonen. Wat gaat het college dan doen en met welk resultaat? Geen idee. Wel gaan we alvast de helft minder sociale woningen bouwen, zonder enige motivering. Is het nu een gebrek aan visie, of aan ambitie, of aan ideeën. Of is het wel mogelijk om concrete voorstellen te doen? We gaan maar uit van het laatste en daarom twee moties.

Een over het voorstel ‘ik bouw betaalbaar in Teylingen’ en de ander om nog gewoon uit te gaan van 30% sociaal zolang er nog gewoon een tekort aan is. Dan het sociaal domein. Wat gaat het college hier doen en waarom? Welke maatschappelijke vraagstukken zijn er en welke doelstellingen streven wij na? Wat ons betreft gaat het om minder uithuisplaatsingen in 2015, om mantelzorgers die zich toegerust en uitgerust voelen voor de taak waar zij voor staan. Mensen die het gevoel hebben zelf de regie te voeren over hun eigen leven en mee kunnen doen. En wil dit college nu echt mensen aan de kant laten staan? Een gemeente met deze reserve positie durft gewoon te zeggen dat wij mensen niet mee laten doen? En hoe gaan we er dan voor zorgen dat zij zich betrokken voelen bij onze gemeenschap? Hierbij vast een aantal tips: niet geld gestuurd, maar zorgen dat onze inwoners gelukkiger worden doordat zij het gevoel hebben zelf de regie te hebben over hun eigen leven. Verminder het aantal uithuisplaatsing, bespaar op maatschappelijk vastgoed, ondersteun mensen in het formuleren van hun hulpvraag en begin bij de participatie met diegene die graag mee willen doen, ongeacht in welke groep zij vallen. Ook kunnen we lezen dat de gemeente opnieuw denkt aan het korten van de subsidie voor de bibliotheek. De bibliotheek is laagdrempelig, toegankelijk en vervult daarom een belangrijke rol. Samenwerking vindt dit college blijkbaar heel belangrijk. Dit college wil toegankelijk zijn en initiatieven ondersteunen. Prachtige holle frase. Daag de maatschappelijke partners nu eens uit nieuwe allianties te sluiten en beloon hen er dan voor. De bibliotheek kan een belangrijke rol vervullen op het gebied van lees- , media- en rekenvaardigheid. Wanneer zij bijvoorbeeld samen met vluchtelingenwerk een mooi plan indienen, gaan we hen niet korten op de subsidie. Ook daarvoor een motie. Dit college wil inzetten op sport, samenwerking tussen de verenigingen, op ketensamenwerking. En wat stelt het college voor? We gaan het muziek- en zwemonderwijs schrappen en gaan stoppen met de combinatiefunctionarissen, kosten jaarlijks 137.000. Onzalig idee, zie ook hiervoor onze motie. En dan te bedenken dat deze coalitie eerder heeft ingestemd met de verhuizing van het CJG naar Sassembourg. De huur daar bedraagt 75.000 euro. Voor het dubbele krijgen alle kinderen in Teylingen muziekonderwijs, maken er veel kinderen gebruik van het zwembad en kwamen er op het mini-wk dat in juni door de combinatiefunctionarissen is georganiseerd met de voetbalverenigingen 600 kinderen. Als we kijken naar maatschappelijke kosten en baten: met de verhuizing van het CJG is nog geen kind geholpen; kosten 75.000 per jaar. Afgezet tegen de kosten voor muziek- en zwemonderwijs en de combinatiefunctionarissen van 137.000 euro per jaar en zomaar 50% van onze jeugd. Veel duidelijker kan ik het niet maken.” Uiteindelijk is onze motie ‘Teylingen duurzaam in 2030’ unaniem overgenomen. Een klein succes, maar gezien het feit dat er nog zoveel onduidelijk is, er geen concrete en creatieve oplossingen zijn voor bijvoorbeeld de langdurige zorg, hebben we tegen de kadernota gestemd. Nog genoeg te doen dus! Nu begint de vakantie bijna. Tijd om als fractie stil te staan bij ons profiel, de plannen die we gaan voorbereiden. Na de zomer weten we meer en gaan we graag met jullie in gesprek om onze plannen aan te scherpen, medestanders te krijgen en nieuwe kansen te onderzoeken. Voor nu een fijne zomer gewenst!

Elsbeth Koek

Elsbeth Koek

Mijn naam is Elsbeth Koek. Ik woon sinds 1998 in Voorhout samen met Dirk en onze 3 (puber)kinderen. Onze kinderen zijn hier geboren, gingen naar de lagere school en sporten in Voorhout. Ik ben in 1998 ook lid geworden van de PvdA omdat ik vind dat je voor elkaar moet zorgen als iemand dat nodig heeft.

Meer over Elsbeth Koek