Door Elsbeth Koek op 9 april 2013

Meer slagkracht en herkenbaarheid op lokaal niveau, geen schaalvergroting

Elsbeth Koek tijdens de raad van 4 april over de bestuurlijke samenwerking.

Voorzitter, de consequentie van samenwerking moet zijn meer slagkracht en herkenbaarheid op lokaal niveau, geen schaalvergroting.

Vanavond bespreken we de vervolgopdracht aan de stuurgroep en borgen wij, als raad van Teylingen. de resultaten van de raadsconferentie van 14 februari. Aan de hand van de genoemde onderwerpen: veiligheid en openbare orde, sociaal domein, economische zaken, ruimtelijke ordening en infrastructuur. Maar het gaat niet alleen om bestuurlijke krachtenmeting met andere regio’s maar ook dat de gemeente weet wat er speelt en aandacht blijft houden voor wat nodig is in wijken en buurten.

De stuurgroep gaat nader onderzoeken welke bestuursvorm het beste past bij het realiseren van de ambities in de Duin- en Bollenstreek. Meer onderzoek, daar kan toch niemand tegen zijn? Het kan gaan over regionale diensten op het terrein van rampenbestrijding, maar ook ouderenzorg, ruimtelijke ordening etc. De wethouder van Lisse bepaalt straks misschien waar in Teylingen de woningen gebouwd mogen worden. Of anders gezegd, we staan aan de vooravond van mogelijk ingrijpende veranderingen in onze zeggenschap, in de manier waarop wij verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de inwoners, bedrijven en instellingen van Teylingen. En dat doen wij niet zomaar, daar stellen wij scherpe eisen aan.

Fusie blijft voor ons daarom niet bespreekbaar. De kranten staan bol van waarschuwen tegen schaalvergroting en iedere keer als de schaalvergroting mis gaat, ook al zijn het bedrijven, draait de samenleving op voor de kosten omdat de maatschappelijke gevolgen van faillissement te groot zouden zijn. Schoolgemeenschappen, banken, ziekenhuizen, zorginstellingen. Ze zijn zo groot geworden dat zij vergeten lijken te zijn waarvoor zij ook al weer zijn.  Het lijkt erop dat  bij die bestuurders de ambitie te vaak als een roes naar het hoofd is gestegen en de rekening mag vervolgens de gemeenschap betalen. Voorzitter, de Partij van de Arbeid hecht eraan dat de stuurgroep EN de klankbordgroep ook aandacht besteedt aan de manier waarop onze bestuurders, in Teylingen en elders in de Bollenstreek, straks wel aan de raden en de regionale gemeenschap verantwoording  afleggen. Hoe zijn zij aanspreekbaar, mocht er iets mis gaan?

Dan naar Teylingen. De gemeente heeft vast niet voor alle beleidsterreinen de juiste schaal. Maar we geloven dat het voor veel beleidsterreinen wel de juiste schaal heeft. Het lijkt wel alsof deze discussie opnieuw alleen maar om onszelf gaat. In de  ogen van de PvdA staat de gemeente staat ten diensten van de gemeenschap. Maar de Bollen-5 gemeenten betrekken diezelfde gemeenschap slechts zijdelings bij deze plannen.

Consulteren in plaats van dat we ons als gemeente bescheidener opstellen en maatschappelijke partners uitnodigen om samen met ons maatschappelijke urgenties op te pakken. De tijd dat de gemeente bepalend is in het maatschappelijk domein is voorbij. Gemeenten hebben niet meer het geld, de kennis en daarmee de positie om te bepalen, we zijn ondersteunend, regisseur, brengen partijen bij elkaar om zo tot resultaat te komen. Steeds vaker staan ondernemers op om maatschappelijke urgenties, zoals langdurige werkloosheid, succesvol op te pakken. In samenwerking met de overheid, een overheid die luistert, zelf vragen durft te stellen en niet vanuit de ivoren toren voorschrijft.  Als raad van Teylingen hebben we eerder een motie aangenomen om het maatschappelijk middenveld, de ondernemers en de inwoners actief te betrekken bij de toekomstige samenwerking, als PvdA zien wij de die uitgangpunten onvoldoende terug in dit voorstel.

De PvdA stelt  daarom dat het betrekken van het maatschappelijk middenveld, de ondernemers en de inwoners ver achterblijft. En dan wordt ook nog de deur opgezet naar nog verdere uitkleding van de consultatie  door te zeggen dat de tijdsdruk, druk zet op de mogelijkheden van participatie. Laatst hoorde ik iemand zeggen: de PvdA komt vast weer met participatie. En daarom vanaf deze plaats. Het gaat niet om participatie an sich, het gaat om het geloof en het vertrouwen dat het samen met ondernemers, inwoners en maatschappelijk middenveld, echt beter en sterker is. We onderstrepen hierbij de eerder aangenomen motie waarin deze uitgangspunten staan verwoord en we horen graag van de andere fracties of zij hun steun aan die motie ondersteunen.

De PvdA zal  straks de uitkomsten van het onderzoek, naast de genoemde criteria ook beoordelen op volgende criteria:

  • Verantwoordelijksverdeling?
  • Participatie en partnerschap van het maatschappelijk middenveld, de ondernemers en bewoners?

Voorzitter, ik kom aan het einde van mijn termijn, met inachtneming van de kritische kanttekeningen kunnen wij instemmen met het voorstel

Elsbeth Koek

Elsbeth Koek

Mijn naam is Elsbeth Koek. Ik woon sinds 1998 in Voorhout samen met Dirk en onze 3 (puber)kinderen. Onze kinderen zijn hier geboren, gingen naar de lagere school en sporten in Voorhout. Ik ben in 1998 ook lid geworden van de PvdA omdat ik vind dat je voor elkaar moet zorgen als iemand dat nodig heeft.

Meer over Elsbeth Koek