26 juni 2015

Kadernota 2015

Op 25 juni jl. kwam de gemeenteraad bijeen voor het bespreken van de Kadernota. Een vooruitblik over de ambities voor de komende jaren. Hieronder volgt de bijdrage van Elsbeth Koek zoals uitgesproken tijdens de gemeenteraad.

Voorzitter, voor ons ligt de Kadernota 2016-2019. In dit document zouden we moeten lezen welke plannen en ideeën dit college de komende drie jaar gaat uitwerken en welke kosten hier aan verbonden zijn. Het coalitieprogramma vormt de belangrijkste basis hiervoor. Belangrijkste punten uit het coalitieprogramma: de veranderingen in de zorg, het tegengaan van scheefgroeit op de woningmarkt en de duurzaamheidsagenda.

Voordat ik inhoudelijk op de voorstellen in wil gaan, wil ik een woord van dank richten tot de ambtelijke organisatie en de inwoners van Teylingen. Gezamenlijk zijn we aan het onderzoeken op welke manier we de plannen van deze gemeente kunnen delen met onze inwoners en hun kennis, ideeën en ervaring te gebruiken om echt samen de koers te bepalen. We zijn er nog niet, maar we zijn erop aanspreekbaar en open voor verbetering; complimenten!

Voorzitter, jammer genoeg heeft de rest van mijn betoog een hele andere toon. Als risico nr 2 voor het komend jaar noemt het college de decentralisaties; de veranderingen in de zorg. Voorzitter, het grootste risico is niet genoemd en dat is dat we als gemeente niet in staat zijn de transformatie vorm te geven: het goedkoper en beter organiseren voor onze inwoners. Het college stelt voor niets te doen en de risico’s van ons spaargeld te betalen. En dat terwijl we 15 % van onze budgetten naar verwachting moeten inleveren; van 12 naar 10 miljoen. Ja, er zijn nog geen officiële ervaringscijfers, ja, we zijn nog maar heel kort aan het werk, en toch vinden we het een armoedig voorstel. Al eerder hebben we gezegd dat dit college geen visie heeft op de inclusieve samenleving, en deze kadernota maakt dat opnieuw pijnlijk duidelijk.

Er moet ruimte komen voor innovatie, nieuwe aanbieders, andere wijze van bekostiging van zorg. Allemaal zaken waar we nu al mee zouden kunnen beginnen. Het is eerlijk gezegd schokkend om te lezen dat het college zo’n gebrek aan visie heeft op de belangrijkste taken van dit moment. Omdat we als raad nog helemaal geen informatie hebben, kunnen we geen concrete kaders stellen. Wel kunnen we geld beschikbaar stellen om innovatie te ondersteunen. We denken dan aan een andere wijze van bekostiging voor de jeugd, het toelaten van nieuwe aanbieders, dan wel een scherp onderzoek naar beleidsregels die wij zelf hebben gesteld maar elkaar in de praktijk in de weg zitten. Daarom ons amendement om 150.000 beschikbaar te stellen voor innovatie.

Voorzitter, de transformatie, decentralisaties, bezuinigingen, algemene voorzieningen, inclusieve samenleving, allemaal grote en ingewikkelde woorden. De echte verandering vindt plaats in het gesprek dat mensen hebben met de ISD, met de medewerkers van de jeugd- en gezinsteams, in het contact tussen mensen. Hierbij wil ik u een voorbeeld noemen hoe het in onze ogen niet moet:

Recent werd ik gebeld door een vader. Zijn dochter heeft een syndroom, kan best naar school, maar daar moet dan wel wat voor georganiseerd worden. De mevrouw van het JGT zei dat zij naar speciaal onderwijs moet, dat is toch de goedkoopste oplossing. En meneer; eerlijk gezegd geloof ik ook niet zo in passend onderwijs. Niet iedereen kan naar een gewone school. Ronduit kwetsend en onbeschoft maar vooral niet wat we willen, of denkt het college daar toch anders over?

Dan duurzaamheid. Wij stellen voor de formatie al in 2016 op te nemen. Het heeft geen financiële consequenties maar geeft wel aan hoe belangrijk wij het vinden. Wij vinden dat het te lang duurt voordat we een concrete uitwerking hebben van onze motie: Teylingen duurzaam in 2030. Graag wil ik u wijzen op een website van de gemeente Leiden, waarop zij duurzaamheid vanuit verschillende invalshoeken benaderen en inwoners en ondernemers uitnodigen en uitdagen daarin hun verantwoordelijkheid te nemen. Dat zou voor Teylingen toch ook prachtig zijn! Daarom onze motie waarin we het college oproepen in de commissie van september een discussienotitie voor te leggen zodat wij in Teylingen ook stappen gaan zetten. Het is ook goed hier onze motie te benoemen met betrekking tot het uitstellen van de investering in de klimaatinstallatie. Er vast duurzamere oplossingen, dus als het college dat nu eerst uitwerkt en dan pas met een voorstel komt, dat lijkt ons de juiste weg.

Voorzitter, al jaren pleiten we voor een indexering van de OZB, maar deze coalitie kiest ervoor de gemeenschap steeds verder te verschralen. Nu zich de situatie voordoet door op een andere manier geld te genereren, zijn wij daar een voorstander van, we ondersteunen daarom ook scenario 1 van het heruitzettingsvoorstel. Daarom steunen we ook het amendement van het CDA om meer risicovol om te gaan met verwachte renteopbrengsten. Met deze reservepositie en jaarlijkse overschotten kunnen we dat risico nemen. Met name doordat we hierdoor geen schijn tekorten gepresenteerd krijgen die wij af wenden op onze inwoners en verenigingen.

Voorzitter, voor zover.