Door Elsbeth Koek op 19 november 2014

Begrotingsbehandeling november 2014

Misschien niet helemaal de week om blij te zijn met de PvdA, althans zo gold het voor mij. Misschien helpt dit, lokaal hebben wij bij de behandeling van de Begrotingsraad een aantal successen gehaald, voorbereid met de steunfractieleden. Zo hebben we het schoolzwemmen behouden, hebben we 100.000,- vrij inzetbaar geld voor de aankomende jeugd- en gezinsteams veilig gesteld. Gaan we met dank aan de PvdA de woningcorporaties uitdagen iets te doen met leegstand van maatschappelijk vastgoed, gaan we zonnepanelen op huurwoningen stimuleren. Tot slot wordt op ons initiatief een verplichting opgelegd aan de projectontwikkelaars om aan de kopers aan te bieden dat zij een koopwoning duurzaam leveren. Al onze voorstellen zijn overgenomen, iets om trots op te zijn. En er is zelfs een artikel opgenomen in Binnenlands Bestuur over het behoud van het schoolzwemmen; een landelijk blad voor ambtenaren en bestuurders.

http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/opinie/columns/mystery-burger-wethouder-redt-schoolzwemmen.9452640.lynkx

Hierbij de inbreng in de Begrotingsraad:

Voorzitter, voor ons ligt de begroting. Het sturingsinstrument voor de raad met daarin de beleidsvoornemens voor 2015. Volgend jaar wordt een spannend en interessant jaar. Het eerste jaar waarin wij de verantwoordelijkheid dragen voor alles op het gebied van Jeugdzorg, zorg voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen die langdurige zorg dan wel ondersteuning bij de dagindeling nodig hebben. Dat gaat allemaal gepaard met bezuinigingen. En juist in deze tijd is het belangrijk solidariteit hoog in het vaandel te houden. Niet meewerken aan verder scheidingen in de samenleving. Het goed hebben is niet alleen een kwestie van eigen keuze en eigen verantwoordelijkheid. We willen mensen ondersteunen in het vormgeven van hun eigen leven. Niet als liefdadigheid, maar omdat je dat doet voor elkaar in een samenleving. Een steun in de rug, een duwtje soms en soms een streng woord, maar alles ten dienste van de ander.

In Teylingen kiezen we ervoor om de professionals een belangrijke rol te geven in deze verandering. Zij moeten de vrijheid voelen om los van organisatie belang die zorg in te zetten die nodig is. Vroegtijdig om duurdere zorg te voorkomen en boven alles met de cliënt in de rol van opdrachtgever. Er wordt straks niet meer over het gezin, maar met het gezin gesproken. Vanaf deze plaats een compliment aan het CDA voor het oprichten van een knelpuntenlijn, hopelijk hebben we het niet nodig maar toch..

Belangrijke notie is dat we willen dat maatschappelijke kosten anders worden verdeeld. Recent hoorde ik het schrijnende voorbeeld van een gezin bestaande uit 5 mensen waar sprake was van schulden: 4.500,-. Een uithuiszetting volgde waarna zij werden gehuisvest in een vorm van maatschappelijke opvang, lees een eengezinswoning. Kosten: 40.000 per gezinslid per jaar. Totale kosten 200.000,-.

Als we echt willen dat we die omslag maken, moeten de professionals daartoe uitgerust worden, ook financieel, daarom A4, geld voor de professionals dat zij vrij kunnen besteden in deze schrijnende gevallen. Het college geeft aan dat we het geld niet hebben, maar lang niet al het geld dat wij voor de uitvoering van de zorg ontvangen, is vastgelegd. En daarnaast houden we ook dit jaar opnieuw geld over, op het sociaal domein nota bene! Dus wat ons betreft is er wel dekking.

De vraagstukken van deze tijd vragen om andere vormen van samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, inwoners en maatschappelijke partners. Schooluitval, langer thuis blijven wonen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk, flexibele vormen van wonen. Als wij kijken hoe dit college omgaat met de ondernemers, geeft ons dat geen vertrouwen. Tuurlijk er wordt heel erg hard gewerkt, samengewerkt ook aan de uitwerking van de detailhandelsvisie. Maar als er dan een voorstel komt voor een pick up punt, geeft het college aan dat zij hier geen relatie mee zien en dat het wel zou moeten kunnen. Partnerschappen betekent dat je rekening met elkaar houdt en misschien dus andere partijen even uitsluit. En natuurlijk is dat een ingewikkeld onderwerp, zeker voor een overheidsorganisatie in een tijd waar de mededingingsautoriteit meekijkt, maar toch. In de ogen van de PvdA zouden we de grenzen daarvan om moeten zoeken om zo gezamenlijk de verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor een prettige, veilige en inclusieve samenleving.

Woensdagkrant Bollenstreek 19/11/14

Woensdagkrant Bollenstreek 19/11/14

Duurzaamheid blijft voor ons een belangrijk thema en een belangrijke onderlegger voor de economische ontwikkeling, vandaar de moties die wij hebben opgesteld om vooruitlopend op wetgeving, projectontwikkelaars te verplichten om de koper de mogelijkheid te geven om het huis volledig duurzaam op te leveren. En om gezamenlijk met de coöperaties in Teylingen zonnepanelen aan te leggen. Niet alleen economisch van belang, maar ook sociaal. Stelt u zich eens voor als we daarmee de kosten per huishouden met 600,- per jaar zouden kunnen verlagen? En we hebben het deze week allemaal gehoord, met de huidige rentestanden is de terugverdientijd tussen de 7 en 9 jaar. Wat led ons?

Tja, het gaat vanavond natuurlijk ook over geld. Over lastenverzwaring voor de burgers van 14,- per huishouden per 2015 en niet alleen indexering in 2016 zoals het college overal vertelt. Niet zoveel zegt de een misschien, veel te veel zegt de ander. Wat veel erger is dat het college het een beetje wegmoffelt op blz. 51 onder de woorden we trekken de precario gelijk met de omliggende gemeente. Als we deze verhoging vertalen naar OZB gaat het over een verhoging van bijna 18%. Waar wij als PvdA al jaren pleiten voor indexering van de OZB om dit soort excessen te voorkomen, komt het college nu met dit voorstel. Voorzitter, ongehoord en daarom dienen wij het amendement A1 in om de precario niet te verhogen samen met het CDA in. Het college zal moeten komen met creatievere oplossingen om ons te overtuigen. Als zij onze inbreng daarover terug willen lezen, kan ik dat wel even opsturen.

Leidsch Dagblad 14/11/14

Leidsch Dagblad 14/11/14

Over inhoud is nog zoveel meer te zeggen. Het schoolzwemmen, 3 x zoveel handtekeningen als de Roodemolenpolder. Een project dat werd geroemd om de kwaliteit van participatie, wij stellen voor de kosten voor het schoolzwemmen opnieuw op te nemen in de begroting. Wat is het antwoord van de andere partijen voor deze initiatiefnemers?

Voorzitter, ik kom tot een afronding, langs deze weg een appel op de andere fracties om onze initiatieven te ondersteunen omdat we hiermee pas echt samen krachtig zijn verbonden.

 

 

Elsbeth Koek

Elsbeth Koek

Mijn naam is Elsbeth Koek. Ik woon sinds 1998 in Voorhout samen met Dirk en onze 3 (puber)kinderen. Onze kinderen zijn hier geboren, gingen naar de lagere school en sporten in Voorhout. Ik ben in 1998 ook lid geworden van de PvdA omdat ik vind dat je voor elkaar moet zorgen als iemand dat nodig heeft.

Meer over Elsbeth Koek